Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

korekpneumatyczny.pl

 §1. Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Korek Pneumatyczny dostępny pod adresem internetowym pl prowadzony jest przez Łukasza Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WMG Technologie Łukasz Wiśniewski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8551522804, REGON 320998539, z siedzibą w Mierzynie przy ul. Aksamitnej 9, 72-006 Mierzyn.
 2. Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki stron umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu, zakres odpowiedzialności stron, a także warunki składania zamówień i ich realizacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców zawierających umowy za pośrednictwem Sklepu.

 §2. Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
 • Sprzedawca – Łukasz Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WMG Technologie Łukasz Wiśniewski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8551522804, REGON 320998539 z siedzibą w Mierzynie przy ul. Aksamitnej 9, 72-006 Mierzyn,
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca umowę w ramach Sklepu, która jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym korekpneumatyczny.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą,
 • Konto– konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,
 • Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło zawartą między Klientem a Sprzedawcą,
 • Strony – Sprzedawca i Klient.

 §3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres sklepu Sprzedawcy: Ustowo 40S/3, 70-001 Ustowo
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@wmgtechnologie.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 519 107 967
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty tradycyjnej i poczty elektronicznej oraz numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00, w dni robocze nie będące świętem, od poniedziałku do piątku.

 §4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 §5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT). Przy składaniu Zamówienia zostanie wskazana Klientowi łączna cena brutto Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, należny podatek VAT oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Stawki cen (wynagrodzeń) nie obejmują ewentualnego kosztu przesyłki. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od jej wielkości, odległości oraz kuriera. Stawki kosztów przesyłki wskazane są na stronie internetowej i są stawkami brutto (a zatem kwotami, w których uwzględniony jest podatek od towarów i usług).  
 8. Umowa Sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
 9. Obie strony umowy mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Klient składając Zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

 §6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych – dane personalne (imię, nazwisko, firma, nazwa), dane kontaktowe (nr telefonu) i adresowe (adres i adres e-mail), w przypadku przedsiębiorstw – dodatkowo dane firmowe, tj. forma prawna. W przypadku zakładania konta przez Przedsiębiorcę osoba występująca w imieniu Klienta – Przedsiębiorcy potwierdza tym samym, że jest należycie umocowana do występowania w imieniu Klienta – Przedsiębiorcy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

 §7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 1.3 niniejszego Regulaminu.
 7. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, przez cały rok.
 8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo (we wszystkich wymaganych miejscach) wypełni formularz Zamówienia, w którym dokładnie określi przedmiot Zamówienia a nadto wskaże: imię i nazwisko lub nazwę/firmę Klienta, siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres Klienta, dokładny adres, na który Produkt ma być dostarczony oraz numer telefonu Klienta i adres e-mail Klienta.
 9. W sytuacji, gdy dane wskazane przez Klienta nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy albo też Klient nie uzupełni danych, do których uzupełniania był zobowiązany, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją Zamówienia.
 10. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która w takiej sytuacji zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub za zgodą Klienta zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail Klienta. W sytuacji wyrażenia przez Klienta woli otrzymania faktury zobowiązany jest on nadto wskazać Sprzedawcy swój numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 §8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Ustowo 40S/3, 70-001 Ustowo.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze,
  2. Płatność za pobraniem,
  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  4. Płatności elektroniczne,
  5. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 §9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia uznaje się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia, a zatem dzień, w którym Klient mógł zapoznać się z treścią potwierdzenia złożenia Zamówienia wysłanego ze strony internetowej Sklepu.
 4. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawiera opis przedmiotu Zamówienia oraz cenę i koszty dostawy, a także imię i nazwisko lub nazwę Klienta, siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres Klienta, jak również dokładny adres, na który Produkt ma być dostarczony. Do potwierdzenia złożenia Zamówienia zostanie załączony niniejszy Regulamin.
 5. Prawo własności Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą przejdzie na Klienta – Przedsiębiorcę dopiero w momencie zapłaty całości ceny Produktu na rzecz Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane a Umowa Sprzedaży traktowana za niezawartą,
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 8 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia,
  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,
  3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 12. Terminy realizacji, podawane w dniach roboczych, są uzależnione od rodzaju Produktu i wskazane są na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio przy każdej pozycji.
 13. Czasu dostawy Produktu nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Przewidywany czas dostawy Produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 3 (trzy) dni robocze.
 14. W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą spowodować uchybienie terminowi realizacji zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o przyczynie opóźnienia oraz o najbardziej prawdopodobnym terminie usunięcia przeszkody i przewidywanym terminie wykonania zamówienia.
 15. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny przez Klienta będącego Przedsiębiorcą Sprzedawca ma prawo dochodzić od Klienta – Przedsiębiorcy zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a nadto należności przewidzianych w ustawie z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 16. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia, jeżeli Klient będący Przedsiębiorcą uchybił terminowi płatności. Termin realizacji wówczas ulega wydłużeniu o ilość dni opóźnienia w płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę po stronie Klienta - Przedsiębiorcy.
 17. Zgłoszenie przez Klienta będącego Przedsiębiorcą wad Produktu nie zwalnia Klienta – Przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty ceny Produktu.
 18. Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązuje się do ilościowego i jakościowego (za wyjątkiem wad ukrytych) odbioru Produktu będącego przedmiotem Zamówienia i niezwłocznego sprawdzenia Produktu pod kątem istnienia ewentualnych wad. Wszelkie uszkodzenia opakowania, w którym Produkt jest przesyłany do Klienta będącego Przedsiębiorcą, powinny być opisane przez Klienta – Przedsiębiorcę i przekazane przewoźnikowi przed potwierdzeniem odbioru dostawy. Sprawdzeniu podlega również załączana do Produktu dokumentacja techniczna Produktu.
 19. W przypadku Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, o ile Strony tej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie ustaliły inaczej, termin realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę może ulec zmianie, w szczególności w sytuacji zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na dostawę Produktów lub ich części, takich jak wojna, pandemia, strajki, w przypadku opóźnień w dostawie Produktów lub ich części ze strony ich Producenta, braku lub ograniczeń w dostępności Produktów lub ich części na rynku, a także w sytuacji wprowadzenia przez organy władzy rządowej lub samorządowej takich przepisów, które utrudniają terminową realizację Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z tego tytułu po stronie Klienta - Przedsiębiorcy. O każdym przypadku uchybienia terminowi realizacji Zamówienia Sprzedawca powiadomi Klienta – Przedsiębiorcę ze wskazaniem przyczyn opóźnienia i przewidywanego nowego terminu realizacji Zamówienia.
 20. O ile Strony nie ustaliły inaczej, Sprzedawca ma prawo realizować Zamówienie w częściach.
 21. W przypadku Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminową dostawą Produktu, jeżeli Sprzedawca nadał Produkt w terminie a przyczyną opóźnienia jest nienależyte wywiązanie się z umowy przez przewoźnika.
 22. W przypadku Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi ze Sprzedawcy na Klienta z chwilą wydania Produktu Klientowi a w przypadku powierzenia Produktu przewoźnikowi - z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi.
 23. W przypadku Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Klienta – Przedsiębiorcy z tytułu realizacji Zamówienia obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty, a zatem nie dotyczy utraconych korzyści, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedawcy. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytułu realizacji Zamówienia ogranicza się do wysokości ceny netto Produktu stanowiącego przedmiot Zamówienia, przy czym nie więcej niż do kwoty 10 tyś zł netto, co oznacza, że jeżeli cena netto Produktu jest wyższa niż kwota 10 tyś zł, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytułu realizacji Zamówienia ograniczona jest do kwoty 10 tyś zł.

 §10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia na adres prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu lub na adres mailowy Sprzedawcy wskazany na wstępie niniejszego Regulaminuprzed upływem wskazanego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na wzorze formularza zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 §11. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, datę i numer Zamówienia, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Celowym jest do reklamacji zostały załączone zdjęcia obrazujące stwierdzoną wadę Produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na Produkt, jeżeli jest to wyraźnie wskazane w opisie Produktu oraz w Zamówieniu. Z Zamówienia powinno wynikać, że Produkt jest objęty gwarancją oraz okres gwarancji. Jeżeli z Zamówienia nie wynika inaczej, okres gwarancji wynosi 12 (miesięcy) od daty wydania Produktu. W ramach gwarancji Sprzedawca jest zobowiązany nieodpłatnie usunąć wadę Produktu tkwiącą w Produkcie w dacie jego wydania Klientowi ujawnioną w okresie gwarancji lub wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, które są następstwem normalnego zużycia Produktu, celowego uszkodzenia, niewłaściwej eksploatacji, nieprzestrzegania zaleceń producenta Produktu, użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją bądź samodzielnego dokonywania przez Klienta zmian lub napraw bez zgody Sprzedawcy.
 10. W przypadku Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, zawiadomienie o wadzie Produktu dla swej skuteczności musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać dane Klienta - Przedsiębiorcy, datę i numer Zamówienia, a także opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę ujawnienia się wady. W zawiadomieniu Klient – Przedsiębiorca obowiązany jest wskazać swoje żądania w związku ze zgłoszenie wady. Do zawiadomienia Klient – Przedsiębiorca obowiązany jest załączyć zdjęcia lub nagranie obrazujące stwierdzoną wadę Produktu.
 11. Sprzedawca ma prawo zweryfikować twierdzenie Klienta o wadzie. Klient obowiązany jest dostarczyć Produkt, w którym miała ujawnić się wada, do siedziby Sprzedawcy, a jeżeli jest to niemożliwe lub znaczenie utrudnione, umożliwić Sprzedawcy dokonanie oględzin i zbadanie Produktu, w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Sprzedawca ma prawo skierować Produkt, w którym miała się ujawnić wad, do zbadania przez Producenta lub przez rzeczoznawcę, celem wydania przez Producenta lub rzeczoznawcę opinii co do zasadności zgłoszenia Klienta. Klient obowiązany jest umożliwić Sprzedawcy oraz wskazanemu przez Sprzedawcę przedstawicielowi Producenta lub rzeczoznawcy zbadanie Produktu, w tym przeprowadzenie odpowiednich testów.
 12. Oświadczenie Sprzedawcy o zasadności bądź bezzasadności zgłoszenia o wadzie składane będzie wobec Klienta w formie pisemnej po zbadaniu Produktu i ewentualnie po uzyskaniu opinii Producenta lub rzeczoznawcy. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę wysokich kosztów zbliżonych do ceny Produktu lub je przekraczających, Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wady lub wymiany Produktu na nowy i zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę wadliwego Produktu.
 13. W przypadku Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, w sytuacji gdy po weryfikacji zgłoszenia Klienta – Przedsiębiorcy o wadzie Produktu, okaże się, że zgłoszenie Klienta – Przedsiębiorcy było bezzasadne, a zatem Produkt nie miał wady, albo też wada powstała po przejściu niebezpieczeństwa na Klienta – Przedsiębiorcy lub też z przyczyn leżących po stronie Klienta - Przedsiębiorcy, Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta – Przedsiębiorcy zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę celem weryfikacji zgłoszenia o wadzie Produktu, w szczególności kosztów przejazdu, transportu, testów i wynagrodzenia rzeczoznawcy wystawiającego opinię na temat zasadności zgłoszenia Klienta - Przedsiębiorcy.

 

 1. W przypadku Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, Klient – Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku niezawiadomienia Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.
 2. W przypadku Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, uchybienie przez Klienta – Przedsiębiorcę terminowi zapłaty ceny Produktu skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji.
 3. W przypadku Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy – gwaranta wobec Klienta – Przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania gwarancji obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty, a zatem nie dotyczy utraconych korzyści, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedawcy. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytułu realizacji Zamówienia ogranicza się do wysokości ceny netto Produktu stanowiącego przedmiot Zamówienia, przy czym nie więcej niż do kwoty 10 tys zł netto, co oznacza, że jeżeli cena netto Produktu jest wyższa niż kwota 10 tyś zł, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytułu realizacji Zamówienia ograniczona jest do kwoty 10 tyś zł.

 §12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 §13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Składając Zamówienie, Klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia, a także w celu weryfikacji zgłoszenia o wadzie, usuwania wady oraz wykonania roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 4. Dane osobowe przekazane przez Klienta są poufne i nie będą przekazywane przez Sprzedającego osobom nieupoważnionym.
 5. Zbieranie danych osobowych przez Sprzedającego zawsze odbywa się za zgodą Klienta, który postanowieniami niniejszego Regulaminu jest informowany o tym, jakie informacje i do jakich celów zostaną pobrane.
 6. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do właściwej realizacji Zamówienia.
 8. Dane osobowe podlegające szczególnej ochronie (tzw. dane wrażliwe) nie są rejestrowane.
 9. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w szczególności:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 10. Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych, jak również prawo wglądu do gromadzonych informacji w celu ich korekty, uzupełnienia, aktualizacji lub sprostowania, a także żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, albo przestały być konieczne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy i realizacji Zamówienia.

 §14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o każdej zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków Regulaminu dalsze zakupy w Sklepie nie są możliwe.
 5. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
 6. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. W przypadku Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami.
 11. Klient nie ma prawa dokonywać jakiejkolwiek ingerencji w działalność Sklepu, w szczególności dodawać, usuwać bądź modyfikować treści zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl